رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترابایت بر ثانیه به گیگابیت بر ثانیهاستفاده شود: 1 ترابایت بر ثانیه [TByte/s] = 8 000 گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]تبدیل ترابایت بر ثانیهبه گیگابیت بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نرخ داده'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'ترابایت بر ثانیه [TByte/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]'.

تبدیل ترابایت بر ثانیهبه گیگابیت بر ثانیه