رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترابایت بر ثانیه به گیگابیت بر ثانیهاستفاده شود: 1 ترابایت بر ثانیه [TByte/s] = 8 000 گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]


تبدیل ترابایت بر ثانیهبه گیگابیت بر ثانیه