رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترابیت SI به پتابایتاستفاده شود: 1 ترابیت SI = 0,000 111 022 302 462 52 پتابایت [PB]


تبدیل ترابیت SIبه پتابایت