رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترابیت SI به ترابایت SIاستفاده شود: 1 ترابیت SI = 0,125 ترابایت SI


تبدیل ترابیت SIبه ترابایت SI