رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترابیت به گیگابایت SIاستفاده شود: 1 ترابیت [Tb] = 137,438 953 472 گیگابایت SI


تبدیل ترابیتبه گیگابایت SI