رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترابیت به مگابایتاستفاده شود: 1 ترابیت [Tb] = 131 072 مگابایت [MB]


تبدیل ترابیتبه مگابایت