رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تراهرتز به هرتزاستفاده شود: 1 تراهرتز [THz] = 1 000 000 000 000 هرتز [Hz]


تبدیل تراهرتزبه هرتز