رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تراهرتز به پتاهرتزاستفاده شود: 1 تراهرتز [THz] = 0,001 پتاهرتز [PHz]


تبدیل تراهرتزبه پتاهرتز