رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تراژول به میلیژولاستفاده شود: 1 تراژول [TJ] = 1 000 000 000 000 000 میلیژول [mJ]


تبدیل تراژولبه میلیژول