ترامهو -> پیکوزیمنس

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترامهو به پیکوزیمنساستفاده شود: 1 ترامهو [T℧] = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 پیکوزیمنس [pS]تبدیل ترامهوبه پیکوزیمنس:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'رسانایی الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'ترامهو [T℧]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پیکوزیمنس [pS]'.