رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تراوات به مگاواتاستفاده شود: 1 تراوات [TW] = 1 000 000 مگاوات [MW]


تبدیل تراواتبه مگاوات