رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تراولت به کیلوولتاستفاده شود: 1 تراولت [TV] = 1 000 000 000 کیلوولت [kV]


تبدیل تراولتبه کیلوولت