رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترم به آتوژولاستفاده شود: 1 ترم [thm] = 105 505 585 262 000 000 000 000 000 آتوژول [aJ]


تبدیل ترمبه آتوژول