رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترم به هزار BTUاستفاده شود: 1 ترم [thm] = 100 هزار BTU [MBtu]


تبدیل ترمبه هزار BTU