رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترم به کواداستفاده شود: 1 ترم [thm] = 0,000 000 000 1 کواد


تبدیل ترمبه کواد