رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تسلا به Vs/m²استفاده شود: 1 تسلا [T] = 1 Vs/m²


تبدیل تسلابه Vs/m²