رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله واحد کتان انگلیسی به تکساستفاده شود: 1 واحد کتان انگلیسی [NeC] = 590,5 تکس


تبدیل واحد کتان انگلیسیبه تکس