واحد کتان انگلیسی -> تکس

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله واحد کتان انگلیسی به تکساستفاده شود: 1 واحد کتان انگلیسی [NeC] = 590,5 تکستبدیل واحد کتان انگلیسیبه تکس:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سنجش الیاف'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'واحد کتان انگلیسی [NeC]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'تکس'.