رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله واحد نور برلین به کاندلااستفاده شود: 1 واحد نور برلین = 1,11 کاندلا [cd]


تبدیل واحد نور برلینبه کاندلا