رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله واپاشی در دقیقه به بکرلاستفاده شود: 1 واپاشی در دقیقه [dpm] = 0,016 666 666 666 667 بکرل [bq]


تبدیل واپاشی در دقیقهبه بکرل