واپاشی در دقیقه -> بکرل

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله واپاشی در دقیقه به بکرلاستفاده شود: 1 واپاشی در دقیقه [dpm] = 0,016 666 666 666 667 بکرل [bq]تبدیل واپاشی در دقیقهبه بکرل:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'رادیو اکتیویته'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'واپاشی در دقیقه [dpm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'بکرل [bq]'.