رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله وات ثانیه به کالریاستفاده شود: 1 وات ثانیه [Ws] = 0,238 845 896 627 5 کالری [cal]


تبدیل وات ثانیهبه کالری