رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 وات ثانیه [Ws]

=   6,241 506 363 094 ×1015 کیلوالکترون‌ولت [keV]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله وات ثانیه به کیلوالکترون‌ولتاستفاده شود.


وات ثانیه / Ws   ->   کیلوالکترون‌ولت / keV