وات ثانیه -> کیلوالکترون‌ولت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله وات ثانیه به کیلوالکترون‌ولتاستفاده شود: 1 وات ثانیه [Ws] = 6 241 506 363 094 000 کیلوالکترون‌ولت [keV]تبدیل وات ثانیهبه کیلوالکترون‌ولت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'وات ثانیه [Ws]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوالکترون‌ولت [keV]'.