رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله وات ثانیه به کیلوالکترون‌ولتاستفاده شود: 1 وات ثانیه [Ws] = 6 241 506 363 094 000 کیلوالکترون‌ولت [keV]


تبدیل وات ثانیهبه کیلوالکترون‌ولت