وات ثانیه -> کیلووات ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله وات ثانیه به کیلووات ساعتاستفاده شود: 1 وات ثانیه [Ws] = 0,000 000 277 777 777 777 78 کیلووات ساعت [kWh]تبدیل وات ثانیهبه کیلووات ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'وات ثانیه [Ws]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلووات ساعت [kWh]'.