رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ویول به Carcelاستفاده شود: 1 ویول = 2,092 402 464 065 7 Carcel


تبدیل ویولبه Carcel