زبان اردو -> دهدهی (پایه 10)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله زبان اردو به دهدهی (پایه 10)استفاده شود.تبدیل زبان اردوبه دهدهی (پایه 10):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دستگاه اعداد'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'زبان اردو'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'دهدهی (پایه 10)'.