رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

1 زبان اردو

=   1 هگزادسیمال (پایه 16) [hex]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله زبان اردو به هگزادسیمال (پایه 16)استفاده شود.


زبان اردو   ->   هگزادسیمال (پایه 16) / hex