رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله زنجیر به فورلانگاستفاده شود: 1 زنجیر [ch] = 0,1 فورلانگ


تبدیل زنجیربه فورلانگ