رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله زنجیر به متراستفاده شود: 1 زنجیر [ch] = 20,116 8 متر [m]


تبدیل زنجیربه متر