رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله زنجیر به نور-ثانیهاستفاده شود: 1 زنجیر [ch] = 0,000 000 067 102 421 902 822 نور-ثانیه


تبدیل زنجیربه نور-ثانیه