رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله زتابیت SI به ترابیتاستفاده شود: 1 زتابیت SI = 909 494 701,772 93 ترابیت [Tb]


تبدیل زتابیت SIبه ترابیت