رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله زتابیت به ترابیتاستفاده شود: 1 زتابیت [Zb] = 1 073 741 824 ترابیت [Tb]


تبدیل زتابیتبه ترابیت