رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله زتاهرتز به 1/ثانیهاستفاده شود: 1 زتاهرتز [ZHz] = 1 000 000 000 000 000 000 000 1/ثانیه


تبدیل زتاهرتزبه 1/ثانیه