زتاهرتز -> 1/ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله زتاهرتز به 1/ثانیهاستفاده شود: 1 زتاهرتز [ZHz] = 1 000 000 000 000 000 000 000 1/ثانیهتبدیل زتاهرتزبه 1/ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'بسامد'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'زتاهرتز [ZHz]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال '1/ثانیه'.