رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله 1/ساعت به درجه/ثانیهاستفاده شود: 1 1/ساعت = 0,1 درجه/ثانیه


تبدیل 1/ساعتبه درجه/ثانیه