رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله 1/دقیقه به درجه/دقیقهاستفاده شود: 1 1/دقیقه = 360 درجه/دقیقه


تبدیل 1/دقیقهبه درجه/دقیقه