رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله 1/ثانیه به 1/دقیقهاستفاده شود: 1 1/ثانیه = 60 1/دقیقه


تبدیل 1/ثانیهبه 1/دقیقه