1/ثانیه -> 1/دقیقه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله 1/ثانیه به 1/دقیقهاستفاده شود: 1 1/ثانیه = 60 1/دقیقهتبدیل 1/ثانیهبه 1/دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت دورانی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال '1/ثانیه'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال '1/دقیقه'.