رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله W/A به ابولتاستفاده شود: 1 W/A = 100 000 000 ابولت [abV]


تبدیل W/Aبه ابولت