رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


1 000 000 000 000 پیکوولت [pV]
1 000 000 000 نانوولت [nV]
1 000 000 میکروولت [µV]
1 000 میلیولت [mV]
1 ولت [V]
0,001 کیلوولت [kV]
1,0×10-6 مگاولت [MV]
1,0×10-9 گیگاولت [GV]
1,0×10-12 تراولت [TV]
1 W/A
1 J/C
100 000 000 ابولت [abV]
0,003 335 641 استاتولت [statV]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله W/Aاستفاده شود.


W/A