رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله آنگستروم به پارسکاستفاده شود: 1 آنگستروم [Å] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 003 240 779 038 947 1 پارسک [pc]


تبدیل آنگسترومبه پارسک