آنگستروم -> پارسک

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله آنگستروم به پارسکاستفاده شود: 1 آنگستروم [Å] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 003 240 779 038 947 1 پارسک [pc]تبدیل آنگسترومبه پارسک:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'طول / فاصله'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'آنگستروم [Å]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پارسک [pc]'.