رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


100 000 000 اتومتر [am]
100 000 فمتومتر [fm]
100 پیکومتر [pm]
0,1 نانومتر [nm]
0,000 1 میکرومتر [µm]
1,0×10-7 میلی‌متر [mm]
1,0×10-8 سانتی‌متر [cm]
1,0×10-9 دسی‌متر [dm]
1,0×10-10 متر [m]
1,0×10-11 دکامتر [dam]
1,0×10-12 هکتومتر [hm]
1,0×10-13 کیلومتر [km]
6,666 666 666 666 7×10-14 مایل متریک
6,213 711 922 373 3×10-14 مایل (بین المللی) [mi]
6,213 711 922 373 3×10-14 مایل رسمی
6,213 699 493 769 7×10-14 مایل (ایالات متحده)
6,761 325 219 743 1×10-14 مایل رومی
3,937 007 874 015 7×10-6 ثو
3,937 007 874 015 7×10-9 اینچ [in]
3,280 839 895 013 1×10-10 پا [ft]
4,970 969 537 898 7×10-10 لینک
1,988 387 815 159 5×10-11 Rod
4,374 453 193 350 8×10-10 چارک
1,093 613 298 337 7×10-10 یارد
4,970 969 537 898 7×10-12 زنجیر [ch]
4,970 969 537 898 7×10-13 فورلانگ
8,748 906 386 701 7×10-11 ذراع (بریتانیا)
5,468 066 491 688 5×10-11 فاتوم [fm]
5,399 568 034 557 2×10-13 طول کابل
5,399 568 034 557 2×10-14 مایل دریایی
5,669 577 049 552 1×10-6 Twip
1 آنگستروم [Å]
997,904 400 758 4 سیگبان
3,240 779 038 947 1×10-27 پارسک [pc]
6,684 587 122 268 4×10-22 یکای کیهانی [AU]
3,335 640 951 981 5×10-19 نور-ثانیه
5,559 401 586 635 9×10-21 نور-دقیقه
9,265 669 311 059 8×10-23 نور-ساعت
3,860 695 546 274 9×10-24 نور-روز
1,057 000 834 024 6×10-26 سال نوری

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.