استوکس -> اینچ مربع بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله استوکس به اینچ مربع بر ثانیهاستفاده شود: 1 استوکس [St] = 0,155 000 310 000 62 اینچ مربع بر ثانیه [in²/s]تبدیل استوکسبه اینچ مربع بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گران‌روی حرکتی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'استوکس [St]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ مربع بر ثانیه [in²/s]'.