رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوفورت به اینچ بر ثانیهاستفاده شود: 1 بوفورت [Bft] = 32,913 385 826 772 اینچ بر ثانیه [ips]


تبدیل بوفورتبه اینچ بر ثانیه