رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


0,836 متر در ثانیه [m/s]
50,16 متر در دقیقه [m/min]
3 009,6 متر در ساعت [m/h]
0,000 836 کیلومتر در ثانیه [km/s]
0,050 16 کیلومتر در دقیقه [km/min]
3,009 6 کیلومتر در ساعت [km/h]
32,913 385 826 8 اینچ بر ثانیه [ips]
1 974,803 149 606 3 اینچ بر دقیقه [ipm]
118 488,188 976 38 اینچ بر ساعت [iph]
2,742 782 152 2 پا بر ثانیه [fps]
164,566 929 133 9 پا بر دقیقه [fpm]
9 874,015 748 031 5 پا بر ساعت [fph]
0,000 519 466 3 مایل بر ثانیه [mps]
0,031 167 979 مایل بر دقیقه [mpm]
1,870 078 740 2 مایل بر ساعت [mph]
1,625 055 399 6 گره [kn]
1,625 055 399 6 مایل دریایی بر ساعت [nm/h]
1 بوفورت [Bft]
0,002 456 728 1 سرعت صوت [ماخ]
2,788 595 835 856 6×10-9 سرعت نور [c]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.