رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 درجه/دقیقه

=   1,047 197 551 2 rad/ساعت

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله درجه/دقیقه به rad/ساعتاستفاده شود.


درجه/دقیقه   ->   rad/ساعت