درجه/دقیقه -> rad/ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله درجه/دقیقه به rad/ساعتاستفاده شود: 1 درجه/دقیقه = 1,047 197 551 196 6 rad/ساعتتبدیل درجه/دقیقهبه rad/ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت دورانی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'درجه/دقیقه'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'rad/ساعت'.