رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله درجه/دقیقه به rad/ساعتاستفاده شود: 1 درجه/دقیقه = 1,047 197 551 196 6 rad/ساعت


تبدیل درجه/دقیقهبه rad/ساعت