رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله درجه/ساعت به درجه/ثانیهاستفاده شود: 1 درجه/ساعت = 0,000 277 777 777 777 78 درجه/ثانیهتبدیل درجه/ساعتبه درجه/ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت دورانی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'درجه/ساعت'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'درجه/ثانیه'.

تبدیل درجه/ساعتبه درجه/ثانیه