رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله درجه/ساعت به درجه/ثانیهاستفاده شود: 1 درجه/ساعت = 0,000 277 777 777 777 78 درجه/ثانیه


تبدیل درجه/ساعتبه درجه/ثانیه