رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 دسی‌متر مربع [dm²]

=   19,735 251 599 8 اینچ مدور [circin]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسی‌متر مربع به اینچ مدوراستفاده شود.


دسی‌متر مربع / dm²   ->   اینچ مدور / circin