رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسی‌متر مربع به اینچ مدوراستفاده شود: 1 دسی‌متر مربع [dm²] = 19,735 251 599 789 اینچ مدور [circin]


تبدیل دسی‌متر مربعبه اینچ مدور