دسی‌متر مربع -> اینچ مدور

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسی‌متر مربع به اینچ مدوراستفاده شود: 1 دسی‌متر مربع [dm²] = 19,735 251 599 789 اینچ مدور [circin]تبدیل دسی‌متر مربعبه اینچ مدور:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دسی‌متر مربع [dm²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ مدور [circin]'.