رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگا به میکرواستفاده شود: 1 گیگا = 1 000 000 000 000 000 میکرو


تبدیل گیگابه میکرو