رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگاکاتال به mol/sاستفاده شود: 1 گیگاکاتال [Gkat] = 1 000 000 000 mol/s


تبدیل گیگاکاتالبه mol/s