گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیه -> دسیمتر مکعب بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیه به دسیمتر مکعب بر ساعتاستفاده شود: 1 گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیه [gps] = 13 627,482 422 4 دسیمتر مکعب بر ساعت [dm³/h]تبدیل گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیهبه دسیمتر مکعب بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی حجمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیه [gps]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'دسیمتر مکعب بر ساعت [dm³/h]'.