رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


3 785,411 784 سانتیمتر مکعب بر ثانیه [cm³/s]
227 124,707 04 سانتیمتر مکعب بر دقیقه [cm³/min]
13 627 482,422 4 سانتیمتر مکعب بر ساعت [cm³/h]
3,785 411 784 دسیمتر مکعب بر ثانیه [dm³/s]
227,124 707 04 دسیمتر مکعب بر دقیقه [dm³/min]
13 627,482 422 4 دسیمتر مکعب بر ساعت [dm³/h]
0,003 785 411 8 متر مکعب بر ثانیه [m³/s]
0,227 124 707 متر مکعب بر دقیقه [m³/min]
13,627 482 422 4 متر مکعب بر ساعت [m³/h]
3,785 411 784 لیتر بر ثانیه [l/s]
227,124 707 04 لیتر بر دقیقه [l/min]
13 627,482 422 4 لیتر بر ساعت [l/h]
231 اینچ مکعب بر ثانیه [in³/s]
13 860 اینچ مکعب بر دقیقه [in³/min]
831 600 اینچ مکعب بر ساعت [in³/h]
0,133 680 555 6 پای مکعب بر ثانیه [cfs]
8,020 833 333 3 پای مکعب بر دقیقه [cfm]
481,25 پای مکعب بر ساعت [cfh]
1 گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیه [gps]
60 گالون (مایع ,ایالات متحده) بر دقیقه [gpm]
3 600 گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ساعت [gph]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.