رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلو به گیگااستفاده شود: 1 کیلو = 0,000 001 گیگا


تبدیل کیلوبه گیگا