رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلو به هکتواستفاده شود: 1 کیلو = 10 هکتو


تبدیل کیلوبه هکتو