رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر به آنگستروماستفاده شود: 1 کیلومتر [km] = 10 000 000 000 000 آنگستروم [Å]


تبدیل کیلومتربه آنگستروم